mobil
herb
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
Most w ciągu ul. Dudka
Most w ciągu ul. Dudka w Limanowej został uszkodzony przez wezbrane wody rzeki Łososiny w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, w maju i lipcu 2014 r. Zniszczony został filar mostu, co spowodowało, że ze względów bezpieczeństwa most został zamknięty zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego.

Wykonana ekspertyza wykazała brak możliwości remontu, natomiast wskazana została rozbiórka zniszczonego mostu i budowa nowego. Miasto wykonało dokumentację techniczną, uzyskało pozwolenie na budowę i wyłoniło w przetargu Wykonawcę.

Zadanie pn.: „Odbudowa mostu w ciągu ul. Dudka  w Limanowej”  realizowane było od  maja do listopada 2018 r. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Mostów Gryglak, Czachurski s.c. z Klęczan.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki dotacji z budżetu państwa  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, otrzymanej - za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 2 mln zł.
-Miasto  Limanowa na inwestycję przeznaczyło z budżetu kwotę 771 tys. zł.
-W inwestycji partycypowała również gmina Limanowa, przeznaczając z budżetu gminy kwotę 300 tys. zł.

Wartość całkowita zadania wyniosła  3 071 000 zł.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował:
- prace rozbiórkowe, budowę nowego widocznego tutaj mostu wraz z chodnikiem
- budowę dróg dojazdowych
- roboty regulacyjne koryta rzeki
- wykonanie, plantowanie i humusowanie stożków i skarp wokół obiektu
- hydroizolację obiektu i zabezpieczenie antykorozyjne
- wykonanie robót telekomunikacyjnych – przełożenie sieci

Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 26.11.2018r. zgodnie z protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania.

Dane techniczne mostu:
- długość mostu – 40,15 m
- szerokość całkowita mostu – 9,58 m
- szerokość jezdni na moście – 6,00 m
- szerokość chodnika – 2,50 m
- światło mostu – 39,10 m