mobil
herb
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w ramach aglomeracji Miasta Limanowa
Miastu zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Projekt miasta Limanowa, o łącznej wartości 9 267 372,78 zł i planowanym dofinansowaniu na poziomie 4 843 938,93 zł, zakłada rozbudowę sieci wodociągowej o dł. ok 5 km i kanalizacyjnej o dł. ok 14 km na terenie miasta Limanowa oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w instalację fotowoltaiczną. Roboty budowlane przewidziane zostały na lata 2017 – 2018. Realizacja niniejszego Projektu przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także podniesie standard zdrowia i życia mieszkańców. Do priorytetowych inwestycji na terenie miasta należy zarówno rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, jak również poprawa jakości wody. Aktualnie Limanowa zwodociągowana jest w około 80%, a pozostali mieszkańcy zaopatrują się w wodę z innych źródeł. Nakładu finansowego wymaga również starzejąca się sieć wodociągowa, która użytkowana jest od 30-40 lat.


W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji z zakresu rozwoju sieci kanalizacyjnej, w tym m.in. przeprowadzona została modernizacja oczyszczalni ścieków, która spełnia wszelkie unijne wymogi jakości odprowadzanych z oczyszczalni ścieków, natomiast na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Limanowa, dotyczącego włączenia niektórych gminnych obszarów do miejskiej oczyszczalni konieczna jest dalsza modernizacja oczyszczalni, by obecne urządzenia odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i ewentualnych przedsiębiorców.