mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Modernizacja stacji uzdatniania wody
przy ul. Starodworskiej
Stacja uzdatniania wody i zastosowana tam technologia to lata 60–te poprzedniego wieku. Od tamtego czasu praktycznie nie było tam istotnych zmian i w związku z tym, niektóre parametry naszej wody miejskiej były na granicy dopuszczalności. Dawało to znać o sobie szczególnie przy niskich stanach wody w rzece Łososina z równoczesnym występowaniem wysokich temperatur. Modernizacja stacji uzdatniania wody jest rzeczą bardzo kosztowną. Przed rokiem 2009 program POIŚ pozwalał na dofinansowanie zadań z zakresu uzdatniania wody, jednak wówczas miasto nie podjęło tego tematu. Później nie było takiej możliwości i dopiero, gdy po naszych usilnych zabiegach w 2014 roku zostało przywrócone dofinansowanie takich zadań, natychmiast ujęliśmy to w programie. Modernizację stacji uzdatniania wody podzieliliśmy na etapy, mając na uwadze z jednej strony to, że wysokie koszty trzeba rozłożyć w czasie, a z drugiej strony to, że w przyszłość konieczne będzie znalezienie innego źródła wody niż rzeka, a to może wymagać innej technologii uzdatniania. Rozpoczęliśmy od rzeczy najbardziej pilnych i takich, które niezależnie od rodzaju źródła wody będą wykorzystywane. Najpilniejszymi sprawami były filtry i dezynfekcja wody. Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) realizowana jest od czerwca br. przez Firmę GUTKOWSKI z Leszna. Pierwszy etap zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej, na podstawie której Wykonawca od września realizuje roboty budowlane.


Wartość zawartej umowy to ponad 2,5 mln zł, z czego ok. 60% kosztów kwalifikowanych zostanie zrefundowane przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności za pośrednictwem WFOŚiGW w Krakowie w ramach realizacji Projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Limanowa”. Modernizacja stacji uzdatniania wody obejmuje przede wszystkim: modernizację układu filtracji pospiesznej ciśnieniowej w istniejącym budynku filtrów wraz z modernizacją pompowni wody po koagulacji, a w tym między innymi wymianę filtrów poziomych I i II stopnia filtracji na pionowe, wymianę rurociągów zasilających filtry, wymianę pomp, wykonanie systemów AKPiA.


Zmiana sposobu filtrowania i filtrów doprowadzi do obniżenia mętności wody, a ten wskaźnik dla naszej wody był ciągle na granicy dopuszczalności. Ponadto modernizacja objęła zmianę technologii dezynfekcji wody. Dotychczas dezynfekcja wykonywana była z użyciem chloru w stanie gazowym, a po modernizacji woda będzie dezynfekowana roztworem dwutlenku chloru. W ramach modernizacji nastąpi zakup i zabudowa
generatora dwutlenku chloru w budynku chlorowni wraz z dostawą i montażem węzła do magazynowania i dozowania reagentów i roztworu dwutlenku chloru, a następnie stopniowa zmiana dezynfektanta podawanego do sieci. Dwutlenek chloru używany jest do dezynfekcji wody jako metoda alternatywna do dezynfekcji chlorem gazowym. Jest to substancja silnie dezynfekująca i skutecznie usuwająca odory. Dwutlenek chloru wykazuje dużo lepsze właściwości utleniające niż chlor i niszczy także te substancje organiczne, wirusy i przetrwalniki bakterii, które nie są niszczone przez chlor. Jego zdolność do unieszkodliwiania wirusów i przetrwalników jest o wiele wyższa niż chloru o tym samym stężeniu. Dodatkową zaletą dwutlenku jest to, że nie powoduje on powstawania niepożądanych i szkodliwych trihalometanów i absorbowalnych związków chloro-organicznych (AOX). Utlenia i neutralizuje przeszkadzające oraz powodujące niemiłe zapachy związki i substancje takie jak fenole, algi czy produkty ich rozkładu. W przeciwieństwie do chloru szybkość dezynfekcji dwutlenkiem chloru wzrasta wraz z pH. Aktywna pozostałość dwutlenku chloru utrzymuje się dłużej niż chloru. Stabilność tego związku pozwala na zabezpieczenie odległych odcinków systemu wodociągowego i na zapobieganie ponownemu wzrostowi bakterii.